پارتی فود

پارتی ها نیز پیش غذاهای خمیری با خمیر یوفگا می باشند:

Picture 048  بورک اسفناج(رولتی)

Untitledبورک اسفناتج(لقمه ای)
کالوپ بورکی
بروک پنیری